Cybersecurity toegelicht

 

Cybersecurity voor uw IT-beveiliging of IT-security

 

Onze diensten in cybersecurity en IT- beveiliging

 

Cyber­se­cu­ri­ty gaat niet meer alleen over het installeren van een anti-virus pro­gram­ma, en klaar. Dit is heden ten dage absolu­ut niet meer voldoende.

Cyber­se­cu­ri­ty is het geheel van:

 • hard­ware oplossingen,
 • soft­ware oplossingen,
 • goede strate­gis­che keuzes,
 • back-ups,
 • netwerkbeveiliging,
 • procedures,
 • cyber­be­wust mak­en van iedereen die werkt in je bedrijf,
 • en het opvol­gen van logs, zodat je tijdig door hebt dat er iets gaande is, en ade­quaat kan reageren.

Bedenk maar even hoe onze economie bewust ver­sto­ord wordt door cyber­dreigin­gen van buitenaf. 

Lees bijvoor­beeld het ‘Cyber­se­cu­ri­ty­beeld Ned­er­land 2023′, wat duidelijk weergeeft van wat er op het gebied van dig­i­tale vei­ligheid gaande is en ook nodig is.

Hier­na bespreken we enkele van de belan­grijk­ste te imple­menteren beveiligin­gen op het gebied van cybersecurity.

 

 

Hoe cybersecurity van Microsoft Windows omgevingen verbeteren?

 

Microsoft Defender

Opti­malis­eren en con­fig­ur­eren van Microsoft Defend­er voor max­i­male bescherming tegen mal­ware, virussen en andere bedreigin­gen. Dit is de eerste stap in cybersecurity.

 

Microsoft Advanced Threat Protection (ATP)

Imple­menteren van gea­vanceerde bedreig­ings­de­tec­tie en respon­s­mo­gelijkhe­den om aan­vallen in real­time te iden­ti­fi­ceren en te neutraliseren.

Ondanks dat sys­te­men tegen­wo­ordig stan­daard al enige beveilig­ing hebben, blijkt dit totaal onto­ereik­end te zijn voor de heden­daagse bloot­stelling aan cyber­dreigin­gen cyberaanvallen. 

 

Baseline Security

Instellen van essen­tiële beveilig­ings­maa­trege­len zoals instellen van group­spoli­cies, en deze aftoet­sen aan een stan­daard, om mogelijke zwakke pun­ten te ver­min­deren en de algemene vei­ligheid te verbeteren.

 

 

Hoe mobiele apparaten (Android en Apple) beveiligen?

 

Mobile Device Management (MDM)

Beheer en beveilig mobiele appa­rat­en in jouw organ­isatie met krachtige MDM-oplossin­gen om gegevenslekken en ver­lies te voorkomen.

 

Aangepaste beveiligingsinstellingen

Con­fig­ureer en opti­maliseer beveilig­ingsin­stellin­gen op zow­el Android- als Apple-tele­foons voor een uit­ge­brei­de bescherming.

 

Enige manier om je te verdedigen tegen een hacker is je IT-security op orde hebben
Enige manier om je te verdedi­gen tegen een hack­er of mal­ware, is je IT-secu­ri­ty op orde hebben.

 

 

Waarom een hardware firewall installeren in je netwerk?

 

Een hard­ware fire­wall installeer je om al je netwerkver­keer te con­trol­eren en op die manier cyber­aan­vallen en virus­in­fec­ties uit je intern bedri­jf­s­netwerk en end­points (desk­top PC’s of lap­tops) te weren.

Een hard­ware fire­wall is een toes­tel dat alle com­mu­nic­tie “on-the-edge” van uw netwerk, en dus vaak ook uw bedri­jf, inspecteert, beo­ordeelt en controleert. 

Dit aan de hand van de “rules” die je hebt ingesteld. Met andere woor­den: de com­mu­ni­catie die je toe­laat en/of blokkeert.

Ook kan je je netwerk hier­mee seg­menteren. Dat betekent dat een virus­in­fec­tie op het seg­ment van je cam­er­abe­wak­ing niet kan over­slaan naar het seg­ment waarop je dataserv­er werkza­am is.

Daar­naast biedt een hard­ware fire­wall nog tal van andere voorde­len zoals:

 • Instru­sion Prevention,
 • Anti-virus,
 • E‑mail scan­ning,
 • Web­fil­ter­ing.

 

 

Hoe WordPress websites beveiligen?

Omdat je web­site vaak een core ele­ment in je busi­ness is, wenst je deze steeds goed werk­end en online. Daarom is het beveili­gen van je web­site erg belangrijk.

 

Regelmatige audits

Voer regel­matig beveilig­ingsau­dits uit om kwets­baarhe­den te iden­ti­fi­ceren en te verhelpen.

 

Firewall configuratie

Imple­menteer robu­uste fire­walls om je Word­Press-web­site te bescher­men tegen ongeau­toriseerde toe­gang en aanvallen.

 

Updates en patches

Zorg ervoor dat jouw web­site alti­jd is bijgew­erkt met de nieuw­ste beveilig­ingspatch­es en updates.

 

Beveiligde verbindingen

Zorg dat alle com­mu­ni­catie naar uw web­site alleen via beveiligde verbindin­gen kan ver­lopen. Dit door gebruik te mak­en van de laat­ste com­mu­ni­catiepro­to­cols. Waar­bij de oude pro­to­cols automa­tisch wor­den geblokkeerd.

 

Security headers

Vaak ont­breken al de nodi­ge secu­ri­ty head­ers op een web­site, gewoon omdat een disign­er dit niet kent en er niet mee bezig is. De afwezigheid van deze secu­ri­ty hack­ers maakt het kinder­spel voor hack­ers om je web­site over te nemen en er hun con­tent op te zetten. Of jouw web­site te besmet­ten zon­der je het weet. Of de gegevens van jouw con­tact­for­muli­er mee te lezen.

 

Beveiliging van de webserver

Zorg dat al de patch­es op de web­serv­er zijn geïn­stalleerd en deze de nodi­ge fire­wall instellin­gen actief heeft staan. Ook het regel­matig updat­en van de meest recente of gepatchte PHP-ver­sie is een must. 

 

Lees meer in detail over het beveili­gen van Word­Press wep­sites.

 

 

Backupstrategieën

 

Volledige backupanalyses

Analy­seer jouw bedri­jf­s­gegevens om de meest effec­tieve back-upstrate­gie te bepalen.

 

Incrementele en differentiële backups

Imple­menteer strate­gieën die zow­el effi­ciënt als effec­tief zijn voor snelle herstelmogelijkheden.

Cloudge­baseerde Back-ups: Maak gebruik van veilige en schaal­bare cloudge­baseerde oplossin­gen voor extra bescherming.

 

Lees meer in detail over de ver­schil­lende mogelijkhe­den voor het organ­is­eren en nemen van back-ups.

 

 

Partnerschap voor Veiligheid

Bij Lan­con­struct IT-secu­ri­ty geloven we in het opbouwen van langetermijnrelaties. 

Ons team staat klaar om nauw met jou samen te werken, niet alleen om prob­le­men op te lossen, maar om proac­tief te anticiperen op en te rea­geren op veran­derende bedreigingslandschappen.

 

 

Neem contact op voor een veiligere toekomst

 

Klaar om de vei­ligheid van jouw dig­i­tale omgev­ing naar een hoger niveau te tillen? 

Neem van­daag nog con­tact met ons op voor een con­sul­tatie op maat. 

Ont­dek hoe Lan­con­struct jouw organ­isatie kan bescher­men tegen de groeiende com­plex­iteit van cyberdreigingen.

 

 

Waarom cybersecurity en IT-beveiliging implementeren?

 

Zon­der enige imple­men­tatie van IT-beveilig­ing of cyber­se­cu­ri­ty is het haast niet uit te sluiten dat het op een dag snel zal mis­gaan heden ten dage.

Want nooit werd er meer gehackt dan de laat­ste jaren.

Het neemt alleen maar dagelijks toe.

Ook omwille van statelijke actoren. En het ver­stoort de dagelijkse werk­ing van je bedrijf.

Het kan je dus veel finan­ciële schade en kop­zor­gen berokkenen. 

En het kost veel aan ver­lies van nut­tige arbei­d­sti­jd, zow­el van jezelf als je medewerkers.

 

 

Welke cyberdreigingen trotseert je bedrijf?

 

Denk hier­bij maar aan phishing e‑mails om uw inloggegevens te ste­len of aan virussen zoals bank­ing-tro­jans die uw bankreken­ing proberen te plunderen.

Daarom is het nodig uw cyber­se­cu­ri­ty of IT-beveilig­ing beter op orde te hebben en te investeren in heden­daagse beveiliging.

Niet het gebruik van een huis-tuin-en-keuken router zal uw netwerk beveili­gen. Maar wel een pro­fes­sionele en toch betaal­bare hard­ware fire­wall. Een eerste stap.

Ook cloudomgevin­gen zoals Microsoft 365 en je web­site host­ing kan je veel beter beveili­gen dan de meeste weten. Laat staan effec­tief doen.

Twee-fac­tor authen­ti­catie en mul­ti-fac­tor authen­ti­catie zijn de dag van van­daag een must. En boven­staande plat­for­men onder­s­te­unen dit, maar het wordt gewoon­weg niet geconfigureerd. 

Vaak ook niet door de web­site­bouw­er of systeemadministrator.

En als uw soft­ware enkele dagen of weken oud is, zijn er weer­al gat­en (of vul­ner­a­bil­i­ties genaamd) gevonden.

Hack­ers mak­en hier graag gebruik van om in uw netwerk of cloudomgev­ing bin­nen te ger­ak­en. Updat­en van deze soft­ware is dan ook een must. Maar dit kan vaak automatisch.

En het lijst­je is nog veel langer. 

Denk maar aan uw lap­tops, mobiele apparten en het gebruik van een niet of slecht beveiligd Wifi-netwerk. Of oper­at­ingsys­te­men zon­der goed gecon­fig­ureerde group­spoli­cies. Wat de cyber­se­cu­ri­ty van uw omgev­ing sterk verbetert.

Twi­jfel niet om ons vri­jbli­jvend te con­tac­teren met uw plan­nen en vragen!