Over ons

Lan­con­struct is ontstaan omwille van de passie voor goed werk­ende IT en ICT. En zo bleek het beveili­gen van onze IT en ICT-omgev­ing mede een essen­tieel ele­ment te zijn.

Toen ik mijn bedri­jf b‑Tree Boomver­zorg­ing BV oprichtte, merk­te ik snel dat automa­ti­satie van onze admin­is­tratie ons veel tijd en dus ook geld bespaarde.

Ook een goed ogende en goed werk­ende web­site, hielp mijn bedri­jf online zicht­baar te mak­en. En informeerde tevens mensen over onze dien­sten. Echter was het een grote uitdag­ing om deze web­site goed werk­ende te houden op termijn.

Zo wer­den wij regel­matig gecon­fron­teerd met het volledig uit­vallen van de web­site, omwille van een slecht gekozen en slecht beveiligde host­ing­provider. Ook werd ons con­tact­for­muli­er veelvuldig mis­bruikt door spam­mers op een bepaald moment. Het weg­vallen van email com­mu­ni­catie gedurende een volledi­ge dag ver­sto­orde op een bepaald moment ook onze werk­ing. En zo zijn er nog zaken.

Hier­door ben ik mij als gegradueerde in de telecom­mu­ni­catie en micro­proces­sortech­nieken begin­nen verdiepen in de prob­le­men die zich voordeden.

Na grondig onder­zoek en het opsporen van mogelijke oorza­k­en, heb ik enkele IT-ers gecon­tacteerd. Maar snel bleek dat er haast nie­mand te vin­den was om mijn omgevin­gen degelijk te beveili­gen en con­fig­ur­eren. Of er werd maar snel en gauw erover­heen gegaan, zon­der volledig werk af te lev­eren. Als gegradueerde in de micro­proces­sortech­nieken zag en begreep ik dat er vaak onder­maatse kwaliteit van werk er werd afgeleverd. Wat niet gewenst is als je over cyber­se­cu­ri­ty spreekt.

“Het is alsof je een goede win­ter­jas draagt, maar de rits niet sluit en hem volledig laat open staan. Dan heb je nog steeds kou.”

Dus ben ik zelf meer en meer cyber­se­cu­ri­ty of IT-beveiligin­gen begin­nen imple­menteren en con­fig­ur­eren. Zoals het installeren en con­fig­ur­eren van een hard­ware fire­wall aan de rand van het on-premise netwerk, de beveilig­ing van mijn Word­Press web­site, het imple­menteren van de Advanced Threat Pro­tec­tion van de Microsoft 365 E5 omgev­ing en het organ­is­eren, con­fig­ur­eren en mak­en van back­ups. Ook het mobiele gedeelte zoals Wifi en mobiele toestellen ben ik begin­nen beveiligen.

Hoe langer ik er mee bezig was, hoe gepas­sioneerder ik werd. Ik las meer en meer, vol­gde oplei­din­gen en sprak er over met de mensen in mijn omgev­ing en begon te netwerken in de sector.

Het ging als een lopend vuurt­je en al gauw werd ik gevraagd door collega’s zelf­s­tandi­gen om er de IT en ICT omgev­ing te ontwer­pen, con­fig­ur­eren, er kan­toorautoma­ti­saties te impleme­teren en er de cyber­se­cu­ri­ty in orde te brengen.

Zo is mijn ver­haal met Lan­con­struct ontstaan.

Bert