Over ons

 

Over Lanconstruct

 

Lan­con­struct is ontstaan uit de passie voor goed werk­ende IT en ICT. 

En zo bleek het beveili­gen van onze IT en ICT-omgev­ing in onze busi­ness mede een essen­tieel ele­ment te zijn, om zow­el steeds oper­a­tion­eel te zijn, als te kun­nen groeien.

Toen ik mijn bedri­jf oprichtte, merk­te ik snel dat automa­ti­satie van onze admin­is­tratie ons veel tijd en dus ook geld bespaarde.

Ook een goed ogende en goed werk­ende web­site, hielpen mijn bedri­jf online zicht­baar te mak­en. En informeerde tevens mensen over onze diensten. 

Echter was het een grote uitdag­ing om deze web­site goed werk­ende te houden.

Zo wer­den wij regel­matig gecon­fron­teerd met het volledig uit­vallen van de web­site, omwille van een slecht gekozen en slecht beveiligde hostingprovider.

Ook werd ons con­tact­for­muli­er veelvuldig mis­bruikt door spam­mers op een bepaald moment. 

Het weg­vallen van e‑mail com­mu­ni­catie gedurende een volledi­ge dag ver­sto­orde op een bepaald moment, onze werk­ing. En zo waren er nog zaken.

Hier­door ben ik mij als gegradueerde in de telecom­mu­ni­catie en micro­proces­sortech­nieken begin­nen verdiepen in de prob­le­men die zich voordeden.

Na grondig onder­zoeken en het opsporen van mogelijke oorza­k­en, heb ik enkele IT-ers gecontacteerd. 

Maar snel bleek dat er haast nie­mand te vin­den was om mijn omgevin­gen degelijk te beveili­gen en configureren. 

Of er werd maar snel en gauw erover­heen gegaan, zon­der volledig werk af te leveren. 

Als gegradueerde in de micro­proces­sortech­nieken zag en begreep ik snel dat er vaak onder­maats werk van slechte kwaliteit werd afgeleverd. 

Wat je uit­er­aard niet wenst als je over cyber­se­cu­ri­ty en IT-sys­te­men spreekt die dag in dag uit 100% oper­a­tion­eel moeten zijn.

“Het is alsof je een goede win­ter­jas draagt, maar de rits niet sluit en hem volledig laat open staan. Dan heb je nog steeds kou.”

Dus ben ik me zelf meer en meer op cyber­se­cu­ri­ty of IT-beveilig­ing begin­nen toe­leggen. En alles begin­nen imple­menteren en configureren. 

Zoals het installeren en con­fig­ur­eren van:

  • een hard­ware fire­wall aan de rand van het on-premise netwerk, 
  • de beveilig­ing van mijn Word­Press web­site,
  • het imple­menteren van de Advanced Threat Pro­tec­tion van de Microsoft 365 E5 omgeving,
  • en het organ­is­eren, con­fig­ur­eren en mak­en van backups.
  • Ook het Wifi-netwerk en de mobiele toestellen heb ik beveiligd.

Hoe langer ik er mee bezig was, hoe gepas­sioneerder ik raakte. 

Ik las meer en meer, vol­gde oplei­din­gen en sprak er over met de mensen in mijn omgev­ing en begon te netwerken in de sector.

Het ging als een lopend vuurt­je en al gauw werd ik gevraagd door collega’s zelf­s­tandi­gen om er de IT en ICT omgev­ing te ontwer­pen, con­fig­ur­eren, er kan­toorautoma­ti­saties te impleme­teren en er de cyber­se­cu­ri­ty in orde te brengen.

Nu heb ik zelfs helpers die ik recht­streeks aanstu­ur om ook dit kwal­i­tatief hoogstaand werk te leveren.

Zo is mijn ver­haal met Lan­con­struct ontstaan.

Lees gerust verder over hoe onze aan­pak is, als je bij ons ter­cht komt.

Bert

 

 

Onze Aanpak

Bij Lan­con­struct begri­jpen we dat cyber­se­cu­ri­ty niet alleen gaat over het imple­menteren van tech­nol­o­gis­che oplossin­gen, maar ook over het creëren van een cul­tu­ur van bewustz­i­jn en proac­tieve bescherming. Onze aan­pak omvat dan ook meerdere facetten.

 

Risicoanalyse en Planning

Voor­dat we aan de slag gaan, voeren we een uit­ge­brei­de risi­co­analyse uit om de spec­i­fieke kwets­baarhe­den in jouw IT-infra­struc­tu­ur te iden­ti­fi­ceren. Op basis hier­van ontwikke­len we een geper­son­aliseerd cyber­se­cu­ri­ty­plan dat past bij jouw bedri­jf en industrie.

 

Continue monitoring en incidentrespons

Jouw sys­te­men wor­den 24/7 bewaakt en bij ongewen­ste gebeurtenis­sen, wordt er automa­tisch gereageerd.

Alles wordt ook gel­ogd en van de ern­stige en critis­che gebeurtenis­sen wor­den wij automa­tisch ver­wit­tigd, waar­door wij onmid­del­lijk actie kun­nen onderne­men en jouw sys­te­men bescher­men of bijsturen.

Bij ver­dachte activiteit­en gri­jpen we onmid­del­lijk in en nemen we maa­trege­len om poten­tiële bedreigin­gen te neutraliseren. 

Dit proac­tieve mon­i­toren ver­min­dert de kans op schade aanzienlijk.

 

Educatie en Training

Cyber­se­cu­ri­ty is een gedeelde ver­ant­wo­ordelijkheid. We bieden uit­ge­brei­de edu­catieve programma’s en train­in­gen aan jouw per­son­eel om hen bewust te mak­en van de nieuw­ste bedreigin­gen en vei­lighei­d­sprak­tijken. Een goed geïn­formeerde werkne­mer is een waarde­volle verdedigingslinie.

 

Klantenservice en onderhoud

Onze betrokken­heid bij jouw cyber­se­cu­ri­ty houdt niet op na de imple­men­tatie. We bieden con­tin­ue onder­s­te­un­ing, regel­matige beo­ordelin­gen en updates van soft­ware en beveilig­ingsin­stellin­gen om ervoor te zor­gen dat jouw bescherming alti­jd up-to-date is.

 

Getuigenissen

Lees wat onze klanten zeggen over Lanconstruct:

“Dankz­ij Lan­con­struct voe­len we ons niet alleen veiliger, maar zijn we ook beter voor­bereid op de snel veran­derende dreig­ing­somgev­ing. Een waarde­volle part­ner voor elke organ­isatie als het op cyber­se­cu­ri­ty en back-ups aankomt.” — Tim N.

“Het team van Lan­con­struct heeft onze Word­Press-web­site getrans­formeerd tot een fort. We hebben nu gemoed­srust wetende dat onze klant­gegevens veilig zijn. Tevens is onze web­site sneller en alti­jd bereik­baar.” — Christophe G.

“Omdat wij geregeld een klein inci­dent had­den, waar­door onze medew­erk­ers telkens kost­bare werk­ti­jd ver­loren, hebben we Bert en zijn team onze Microsoft 365 cloudomgev­ing lat­en beveili­gen en op alle toestellen group­spoli­cies lat­en instllen. Top werk! Geen inci­den­ten meer gehad sinds­di­en.” — Dirk V.d.P.

 

 

Klantgerichte Benadering

Bij Lan­con­struct besef­fen we dat elk bedri­jf unieke uitdagin­gen en doe­len heeft.

Daarom gaan we verder dan stan­daar­do­plossin­gen en bieden we een klant­gerichte benadering. 

Ons team werkt nauw samen met jou om een grondi­ge risi­co­analyse uit te voeren, de meest rel­e­vante beveilig­ing­so­plossin­gen te iden­ti­fi­ceren en een strate­gie te ontwikke­len die aansluit bij jouw spec­i­fieke behoeften.

 

 

Onze Toewijding aan Kwaliteit

Beveiligingsbewustzijnstraining

Edu­catie is een essen­tieel onderdeel van cyber­se­cu­ri­ty. Wij bieden beveilig­ings­be­wustz­i­jn­strain­in­gen voor jouw medew­erk­ers, waar­door ze beter gewapend zijn tegen sociale tech­nieken en phishing-aanvallen.

Regelmatige Audits en Evaluaties

Onze toewi­jd­ing aan con­tin­ue ver­be­ter­ing omvat regel­matige audits van beveilig­ings­maa­trege­len, zodat we snel kun­nen rea­geren op veran­derende dreigingen.

Naleving van Industriestandaarden

Wij vol­gen strikt de laat­ste indus­tri­e­s­tandaar­den en best prac­tices om ervoor te zor­gen dat onze beveilig­ing­so­plossin­gen vol­doen aan de hoog­ste normen.

Laatste Nieuws en Inzichten

Bli­jf op de hoogte van de laat­ste ontwik­kelin­gen op het gebied van cyber­se­cu­ri­ty en IT-beveilig­ing door regel­matig onze blog te bezoeken. Onze experts delen inzicht­en, tips en nieuwsar­tike­len om je op de hoogte te houden van de steeds veran­derende beveiligingslandschap.

 

 

Neem vandaag nog contact op

Beveilig jouw dig­i­tale toekomst met de uit­ge­brei­de cyber­se­cu­ri­ty­oplossin­gen van Lan­con­struct.

Wij staan klaar om met jou samen te werken aan een veiligere, effi­ciën­tere IT-omgeving.

Ready to Ele­vate Your Security?

Neem con­tact op voor een con­sul­tatie op maat.