IT-security en beveiliging

Programma code met gebruik van scripts die steeds moeten gescreend worden op gebied van IT-security, omdat er vaak malafide acties in verborgen zitten.
Pro­gram­ma code met gebruik van scripts die steeds moeten gescreend wor­den op gebied van IT-secu­ri­ty, omdat er soms malafide acties in ver­bor­gen zitten. 

Welkom bij Lanconstruct

Uw IT-secu­ri­ty spe­cial­ist die tot het uiter­ste gaat.

 

Jouw partner in IT-security of IT-beveiliging

Bij Lan­con­struct begri­jpen we dat in de snel evoluerende dig­i­tale wereld het beveili­gen van jouw IT-omgev­ing van vitaal belang zijn. Daarom helpen we jou met de meest doorge­dreven IT-secu­ri­ty te implementeren.

Cyber­dreigin­gen nemen met de dag toe. En wor­den steeds meer en meer gea­vanceerd. Niet alleen cyber­aan­vallen door hack­er­scol­lec­tieven, maar ook door statelijke actoren, die de economie willen verstoren.

Graag helpen we je daarom bij het bescher­men van je waarde­volle gegevens en systemen. 

Tegen deze steeds meer gea­vanceerde cyberdreigingen.

Onze focus ligt op het bieden van hoog­waardi­ge cyber­se­cu­ri­ty­oplossin­gen.

Die zijn afgestemd op Microsoft Win­dows, Android- en Apple-tele­foons, eve­nals Word­Press-web­sites. Want dit zijn de meest gebruik­te IT-plat­for­men en IT-sys­te­men in het dagelijkse bedri­jf­sleven. En vaak kan je om deze syte­men niet heen.

En door­dat we deze plat­for­men en syte­men opti­maal con­fig­ur­eren voor jou, geni­et je van de beste cyber­beveilig­ing.

Dat is nu juist waar het ver­schil zit met andere aan­bieders. Jouw project wordt door ons alti­jd tot in de pun­t­jes uit­gew­erkt en geconfigureerd.

Dus je kan met je echte werk bezig zijn, zon­der bang te zijn dat je op een dag ineens al uw gegevens kwi­jt bent.

 

 

Onze IT-security diensten

 

Platformbeveiliging

Microsoft Windows

Onze experts con­fig­ur­eren Microsoft Defend­er, Microsoft Advanced Threat Pro­tec­tion en imple­menteren base­line secu­ri­ty-maa­trege­len om jouw Win­dows-omgev­ing te bescher­men tegen mal­ware, ran­somware en andere dreigin­gen. Eén van de belan­grijk­ste ele­menten in uw cyber­se­cu­ri­ty.

Android en Apple telefoons

Beveilig jouw mobiele appa­rat­en met op maat gemaak­te beveilig­ingsin­stellin­gen, Mobile Device Man­age­ment (MDM) en gea­vanceerde bescherming tegen mobiele bedreigin­gen.  

 

Netwerkbeveiliging als IT-beveiliging

Imple­men­tatie van fire­wall-oplossin­gen en netwerk­beveilig­ing­spro­to­collen om ongeau­toriseerde toe­gang tot jouw sys­te­men te voorkomen en de integriteit van je netwerk te waar­bor­gen.  

 

Endpointbeveiliging, een must in IT-security

Con­fig­ureer end­point-beveilig­ings­maa­trege­len om zow­el werk­sta­tions als mobiele appa­rat­en te bescher­men tegen aan­vallen. Wij streven naar een gelaagde beveilig­ingsaan­pak voor max­i­male bescherming.  

 

Identity and Access Management (IAM)

Beheer en beveilig gebruik­er­si­den­titeit­en met behulp van gea­vanceerde IAM-oplossin­gen om ongeoor­loofde toe­gang tot sys­te­men te voorkomen.  

 

WordPress website beveiliging

Bescherm en beveilig je Word­Press-web­site tegen kwets­baarhe­den en aan­vallen met aangepaste beveilig­ings­maa­trege­len, regel­matige audits en updates.

En omdat een web­site een belan­grijk onderdeel van je busi­ness vormt, is het belan­grijk dat ook de IT-secu­ri­ty uit­mun­tend is. 

 

Backupstrategieën en ‑implementatie

Onze dien­sten omvat­ten ook uit­ge­brei­de back-upstrate­gieën om ervoor te zor­gen dat jouw gegevens alti­jd veilig en beschik­baar zijn. Wij bieden:

Volledige backupanalyses voor de beste IT-beveiliging

Een grondi­ge eval­u­atie van jouw gegevens om de opti­male back-upstrate­gie te bepalen.

Incrementele en differentiële Backups

Maak effi­ciënt gebruik van opsla­gruimte met incre­mentele en dif­fer­en­tiële back-ups voor snelle herstelmogelijkheden.

Cloudgebaseerde back-upoplossingen

Imple­menteer veilige en schaal­bare cloudge­baseerde back-upoplossin­gen voor extra bescherming.    

 

 

Waarom kiezen voor Lanconstruct?

 

Ervaring en Expertise in IT-security

Ons team bestaat uit twee ervaren cyber­se­cu­ri­typro­fes­sion­als met exper­tise in uiteen­lopende sys­te­men en tech­nolo­gieën.  

Aanpasbare oplossingen

We begri­jpen dat geen enkel bedri­jf het­zelfde is. Onze oplossin­gen zijn aan­pas­baar en wor­den op maat gemaakt om te vol­doen aan jouw spec­i­fieke behoeften.  

24/7 ondersteuning in IT-security

Onze toegewi­jde onder­s­te­un­ing staat alti­jd voor je klaar om eventuele vra­gen te beant­wo­or­den en snel te rea­geren op inci­den­ten.    

 

Bij Lan­con­struct zijn we vast­besloten om jouw dig­i­tale acti­va te bescher­men. Neem gerust van­daag nog con­tact met ons op. En ont­dek hoe we jouw cyber­beveilig­ing naar een hoger niveau kun­nen tillen.

We beveili­gen zow­el cloud-omgevin­gen, als on-premis- omgevin­gen. En dit veel beter dan je kunt inbeelden.

Met heden­daagse beveilig­ing­stech­nieken. Zodat alles vlot bli­jft werken. En je met je eigen “echte” werk kunt bezig zijn. Dat is uitein­delijk het belangrijkste.

 

 

Ready to Secure Your Future?

Neem con­tact op voor een con­sul­tatie op maat voor uw IT-security.

Lan­con­struct — Jouw Part­ner in Veilige Technologie.

Twi­jfel niet om ons vri­jbli­jvend te con­tac­teren met uw plan­nen of vra­gen!