Website beveiligen — website-security

website beveiligen en zorg dat je website op slot is voor onbevoegden

 

 

Beveiligen van WordPress websites: onze expertise

 

Is jouw website optimaal beveiligd?

 

Je web­site beveili­gen is cru­ci­aal in de heden­daagse dig­i­tale wereld. Ver­schil­lende aspecten moet je in acht nemen om de integriteit van jouw web­site te waarborgen.

Bij Lan­con­struct IT-secu­ri­ty hebben we exper­tise in alle facetten van websitebeveiliging. 

Hier­na bespreken we enkele cru­ciale ele­menten die wij aanpakken.

 

Core en Plugin Updates als onderdeel van uw website-security

Het up-to-date houden van zow­el de core als plu­g­in codes is essen­tieel om vul­ner­a­bil­i­ties of kwets­baarhe­den te minimaliseren. 

Onze experts zor­gen ervoor dat jouw web­site draait op de laat­ste ver­sies, waar­door ongeau­toriseerde toe­gang tot de code wordt voorkomen.

code van website beveiligen

 

Hosting software

Enerz­i­jds beveili­gen we niet alleen jouw web­site en code, maar ook de hostin­gomgev­ing zelf. Het regel­matig bijw­erken van host­ing­soft­ware is van vitaal belang om poten­tiële beveilig­ingslekken te dicht­en en een robu­uste dig­i­tale omgev­ing te behouden.

Anderz­i­jds zijn al de beveilig­ingsin­stellin­gen op je host­ing­pakket ook van cru­si­aal belang. Om zo bijvoor­beeld cross-site-script­ing, XML-RPC abuse, Word­Press brute force aan­val­llen en gen­er­al rootk­it aan­vallen te voorkomen.

En als je host­ing daarin niet voorzi­et, zullen we je zek­er een beter voors­tel doen. Want het zijn essen­tiële web­site beveiligingen. 

 

Website beveiligen door implementatie van firewall

Een fire­wall is de eerste verdedig­ingslin­ie tegen cyberbedreigin­gen. Onze beveilig­ing­sex­perts con­fig­ur­eren krachtige fire­walls om ongeau­toriseerde toe­gang tot jouw web­site te voorkomen en ver­dachte activiteit­en te monitoren.

Een goede fire­wall voor uw Word­Press omgev­ing is bijvoor­beeld Word­fence. Deze kan en moet echter goed en tot in de detail gecon­fig­ureerd wor­den. Zon­der de com­mu­ni­catie zoals deze van uw con­tact­for­muli­er, te blokkeren bijvoorbeeld.

 

Beveiliging van accounts is een must in website-security

Accounts met toe­gang tot de web­site en hostin­gomgev­ing vereisen een hoge mate van beveilig­ing. Wij imple­menteren sterke wacht­wo­or­den en twee-fac­tor authen­ti­catie om ongeoor­loofde toe­gang te minimaliseren.

 

Veilige communicatieprotocols

Het gebruik van het HTTPS-pro­to­col is niet alleen een best prac­tice, maar een noodza­ak gewor­den voor veilige com­mu­ni­catie. Wij installeren en onder­houden vei­lighei­d­scer­tifi­cat­en om ervoor te zor­gen dat gegeven­suit­wissel­ing ver­sleuteld en veilig is.

 

 

Website beveiligen, nog enkele details

 

Updates en onderhoud

Regel­matige updates van Word­Press, plu­g­ins en host­ing­soft­ware zijn de hoek­ste­nen van een veilige web­site. Ons team zorgt ervoor dat alle soft­ware up-to-date is, waar­door mogelijke kwets­baarhe­den wor­den geminimaliseerd.

Up to date houden van soft­ware is een erg belan­grijk onderdeel van IT-secu­ri­ty.

 

Veilige communicatie

Het HTTPS-pro­to­col met vei­lighei­d­scer­tifi­cat­en garan­deert een veilige gegevensoverdracht. 

Wij beheren het volledi­ge pro­ces, inclusief TLS1.3‑implementaties en opti­mal­isaties van de beveiligingsheaders.

Ook installeren wij voor jou de nodi­ge veiligheidscertificaten.

Zon­der veilige com­mu­ni­catiepro­to­cols is er geen IT-beveilig­ing mogelijk.

 

Een back-up van uw website en database

Vaak vergeet men hoeveel tijd en energie (geld) men in de opbouw van een web­site heeft gesto­ken of de jaren heen. En hoe cen­traal deze in de onderne­m­ing aan­wezig is.

Ondanks het belang van de web­site, vergeet men vaak een back-up te nemen op regel­matige basis.

Het automa­tis­eren van web­site back-ups neemt Lan­con­struct volledig voor zijn rekening.

 

 

Klantenservice en consultatie voor het beveiligen van uw website

 

Heb je vra­gen over jouw web­site­beveilig­ing? Ons team staat klaar om jouw spec­i­fieke behoeften te bespreken en op maat gemaak­te oplossin­gen voor te stellen. Neem vri­jbli­jvend con­tact op voor meer informatie.

 

 

Waarom kiezen voor Lanconstruct IT-security?

Expertise in websitebeveiliging

Wij zijn gespe­cialiseerd in alle aspecten van web­site­beveilig­ing en hebben ervar­ing met diverse con­tent man­age­ment systemen.

 

Toegewijd aan jouw veiligheid en betrouwbaarheid

Jouw dig­i­tale vei­ligheid en betrouw­baarheid van je sys­te­men is onze hoog­ste pri­or­iteit. Wij gaan verder dan stan­daard­prak­tijken om ervoor te zor­gen dat jouw web­site bescher­md is tegen cyberbedreigingen.

 

Continue ondersteuning

Onze klantenser­vice staat klaar om jou te helpen, of je nu vra­gen hebt over beveilig­ing­sup­dates, fire­wall­con­fig­u­raties of accountbeveiliging.

 

Vermijd het risico van een gehackte website

En bescherm jouw online aan­wezigheid met de beveilig­ing­so­plossin­gen van Lanconstruct. 

Neem van­daag nog con­tact met ons op voor een vri­jbli­jvend gesprek over jouw websitebeveiligingsbehoeften.

 

Jouw web­site ver­di­ent de beste beveilig­ing. Neem con­tact op met ons voor een oploss­ing op maat.

 

 

Meerdere zaken om website te beveiligen …

 

Je dient ver­schil­lende facetten voor het beveili­gen van een web­site te onderscheiden:

  • het up to date houden van de core en plu­g­in codes,
  • het up to date houden van de web­site host­ing software
  • het beveili­gen van de web­site met een firewall
  • het beveili­gen van de host­ing omgeving
  • het beveili­gen van de accounts die toe­gang hebben tot de (inhoud van de) website
  • het beveili­gen van de accounts die toe­gang hebben tot de hostingomgeving
  • het gebruik van veilige com­mu­ni­catiepro­to­cols die je gebruikt om de web­site te bezoeken

 

Websites met CMS op basis WordPress

Website beveiligen: gevolgen wanneer niet gepatch wordt

 

Een heden­daagse web­site is vaak gebouwd op basis van een CMS of “con­tent man­age­ment system”. 

Dit maakt het voor de gebruik­er van de web­site erg gemakke­lijkt om con­tent of inhoud toe te voe­gen of te wijzigen.

Dit heeft zijn voorde­len, maar er zijn ook nadelen.

Zo ste­unt de onderliggende code van veel web­sites vaak op Word­Press. En maakt de omgev­ing gebruik van plu­g­ins of toevoeg­in­gen die een bepaalde werk­ing ver­schaf­fen aan de website.

Een Word­Press web­site bevat vaak al snel een 15-tal plu­g­ins. Deze zijn meestal van ver­schil­lende software-ontwikkelaars.

Omdat het bij zow­el de Word­Press core, als de plu­g­ins, om soft­ware gaat, dien je deze geregeld te updaten.

Het niet updat­en van voor hack­ers gevoelige soft­ware, omwille van de gevon­den zwakhe­den erin, kun­nen lei­den tot ongewen­ste toe­gang door onbevoeg­den, tot de code van de web­site. Met alle gevol­gen van dien.

Daar­naast zijn er ook accounts nodig die toe­gang hebben tot zow­el de web­site zelf als de host­ing omgev­ing van de web­site. Deze accounts dienen over een sterk wacht­wo­ord te beschikken alsook over twee fac­tor authen­ti­catie. Hier­door is een suc­cesvolle brute force aan­val op de account heel vele malen kleiner.

Deze voor­beelden zijn maar een stuk­je uit het geheel van web­site beveilig­ing die noodza­ke­lijk­er wordt met de dag.

Tot ons groot spi­jt komen wij heel erg vaak klanten tegen die met een gehack­te web­site te mak­en kri­j­gen, geen back­up bezit­ten, laat staan een recente back­up die dan nog werkt ook, waar­door zij hun web­site hele­maal vanaf scratch dienen op te bouwen. Wat vaak een heel grote inspan­ning vraagt, zow­el qua tijds­du­ur als finan­ciële middelen.

 

 

Up to date houden van alle software is essentieel voor het beveiligen van uw website

 

Een web­site bestaat uit soft­ware­code die draait op een serv­er. Ook deze serv­er bevat softwarecode.

Als voor­beeld neem ik een Wor­press web­site, met plu­g­ins, die draait op een PHP-serv­er bij een host­ing provider.

Daar ieder stuk soft­ware een bug kan bevat­ten die open­baar wordt gemaakt en waar­van hack­ers graag gebruik mak­en om iemands sys­teem ongewenst bin­nen te drin­gen, is het nodig, wan­neer er vei­lighei­d­sup­dates beschik­baar zijn, deze te installeren.

Dit is dus nodig voor zow­el de Word­Press omgev­ing, de plu­g­ins als de soft­ware bij de host­ing provider. Vaak zorgt de host­ing provider er zelf voor; maar ook vaak dient de gebruik­er bepaalde updates zelf te initiëren.

Heeft u hier vra­gen over, twi­jfel niet vri­jbli­jvend con­tact met ons op te nemen.

 

 

Website beveiligen door alleen de juiste communicatieprotocols toe te laten

 

Vroeger kon iedere web­site bezocht wor­den via het “HTTP”-protocol. Dit is echter niet meer heden­daags, noch veilig. 

Want de inhoud van de com­mu­ni­catie kon als plain-text meegelezen wor­den door diegene die de com­mu­ni­catieli­jin onderschepte. 

Dit betek­ende con­creet dat bijvoor­beeld de gegevens die wer­den inge­vuld op het con­tact for­muli­er van de web­site, kon­den wor­den mee gelezen bij het onder­schep­pen van de communicatie.

Momenteel wordt er gebruik gemaakt van het “HTTPS”-protocol. Dit pro­to­col beveilig je met een geldig vei­lighei­d­scer­ti­fi­caat, waar­door meelezen van de gegevens in plain-text niet meer mogelijk is. 

Bij “HTTPS”-communicatie met onder­s­te­un­ing van een vei­lighei­d­scer­ti­fi­caat is de com­mu­ni­catie tussen de zen­der en ont­van­gen geën­crypteerd. Een­voudig; wie niet over een geldige sleu­tel (cer­ti­fi­caat) beschikt kan de inhoud van de com­mu­ni­catie niet ontsleutelen. 

Bij het toch onder­schep­pen van de com­mu­ni­catie kan men de inhoud niet als plain-text lezen en is dit alleen maar rubbisch.

Zow­el voor het verkri­j­gen, installeren en onder­houden van de vei­lighei­d­scer­tifi­cat­en, als de bijkomende beveiligin­gen zoals upgraden naar TLS1.3 (com­mu­ni­catiepro­to­col) als het in order bren­gen van een hele­boel veiligheids-“headers” van uw web­site, kan u bij ons terecht.

 

Website-security: beveiligen van accounts meer in detail

Iedere web­site alsook hostin­gomgev­ing, is het nu via een provider of lokaal, heeft een account nodig om aan­passin­gen te kun­nen doen.

Deze accounts kun­nen ver­schil­lende rechtenniveau’s hebben. Zo heeft een admin­is­tra­tor account bijvoor­beeld de meeste recht­en en heeft een gebruik­ers account min­der recht­en en een gast account de min­ste rechten.

Het is daarom erg belan­grijk dat zek­er alle admin­is­tra­tor accounts (alsook al de andere) over een goede beveilig­ing beschikken.

Met een admin­is­tra­tor account bij uw host­ing provider kan u de meest uiteen­lopende zak­en con­fig­ur­eren tot zelf het volledig ver­wi­jderen van uw web­site, maar ook het over­dra­gen van uw domein­naam aan iemand anders. Dit wenst u nooit te moeten meemaken.

Wij zor­gen ervoor dat er alleen sterke lange wacht­wo­or­den met com­bi­natie van kleine en grote let­ters, cijfers en spe­ciale tekens wor­den toege­lat­en en dat er een twee fac­tor authen­ti­catie noodza­ke­lijk is tij­dens het inloggen in uw websiteomgeving.

 

Heeft u vra­gen, twi­jfel niet ons vri­jbli­jvend te con­tac­teren voor meer informatie.